Емоционалното образование

Навярно много от нас биха се съгласили с това, че изпитвайки една емоция, съзнателно или не, неизбежно преминаваме през цикъл на обучение. Каквато и да е нашата емоционална реакция, тя ни дава възможност да погледнем на живота по друг начин и да направим преоценка на някои свои и чужди възгледи, ценности и основни убеждения.

В нашата култура ‘образованието’ се свързва повече със знанията и уменията, отколкото с емоциите. Дори когато учебната програма е основана на нуждите на цялостната личност (умствени, физически, творчески, духовни и др.), отделните предмети като цяло са самостоятелни и рядко биват съчетавани и обединявани. При традиционното обучение в класната стая учителите предлагат готово знание. Но кое е това свързващо звено, което в бъдеще ще позволи на децата да намерят начин да приложат това знание?

Отговорът е: Емоцията!

Дефиниране на емоционалното образование

Емоционалното образование е актуална развиваща се област, за която е предизвикателство да се даде едно единствено определение. В настоящия контекст емоционалното ограмотяване има за цел професионално образование и обучение.

Емоционалното образование е подход за личностно развитие, който предоставя възможността да се формира адекватен емоционален и социален инструментариум у учениците, така че те да изпитат през собствените си преживявания потребността от емоционална грамотност.

Не бихме могли да използваме термина ‘емоционалното образование’ без да го свържем с идеята за емоционалната интелигентност на човека. В себе си тя съдържа умението да наблюдаваме собствените си емоции и тези на другите, да ги различаваме и да използваме получената информация за управление на своите мисли и действия т.е. да имаме себеосъзнатост, саморегулация, мотивация, емпатия и социални умения.

Какво означава да сме емоционално образовани?

Означава да задълбочим умения като:
• Не само да разбираме емоциите си, но и да знаем колко силни са те и защо ги преживяваме.
• Да сме способни да разпознаваме по един добронамерен начин емоциите на другите, тяхната сила и причини.
• Да развиваме способността си да решаваме правилно, кои емоции да изразим и кои не, с цел да подобрим нашия живот и този на хората около нас.
• Да сме убедени, че емпатията е напътстваща в човешките отношения и ни помага да постигаме по-голяма лична свобода и да действаме според собствения си избор и да изразяваме автентично нашата истинска същност.

Влияние и ползи от емоционалното образование

Процесът на емоционално образование помага на учителите да променят собственото си поведение. Тази ефективна сила на емоционалното образование се разкрива чрез по- успешното им справяне в трудни ситуации. Чрез възприемане на различен поглед върху житейския им опит и това по какъв начин той от своя страна повлиява настоящата действителност, те успяват да използват собствения си капацитет, за да признаят емоциите си и тези на другите и в двете роли – лична и професионална.

Емоционалното образование носи много положителни промени, както в класната стая, така и във взаимодействието между всички членове на училищния колектив- директори, учители, педагогически съветници и родителите. То предоставя възможност за придобиване на ясно усещане за цел, смисъл и посока на действие, като осигурява качествени и ефективни взаимоотношения.

Емоционалното образование оставя една много ярка следа, която се съдържа в убеждението, че Емоцията сама по себе си не е нито безполезна, нито вредна. Начинът, по който я възприемаме, е това, което я прави значима или маловажна, добра или крайно неприемлива.

Превод: Надя Димитрова
По материали от The Application of Emotional Insights at work и Atlow Mill Centre for Emotional Education.

Форум Пространство за общуване тази година е посветен на Емоционалното образование в България. Форумът е замислен като комбинация от лекции и практически срещи, представящи темите за ненасилствена комуникация, емпатия и емоционална грамотност.

Форум Пространство за общуване


468 ad