10 причини да бъдете на Форум Емоционално образование

Знаете, че емоцията е тази двигателна сила, която ни позволява да дадем израз на вътрешния си порив към свобода, себеутвърждаване и пълноценен живот. Умелото усвояване на съставните й елементи и тяхното приложение в семейна и училищна среда биха могли да открият пред тях възможности за личностен, междуличностен и професионален потенциал. Кои са нашите 10 причини да присъствате на Форум Емоционално образование?

1. Запознаване със способността да разбраме емоциите на децата и да възпитаме в тях разумен подход към човешките взаимоотношения.

2. Среща с отговора на въпроса Какво представлява емоционалната интелигентност – способност, компетентност или личностна черта?

3. Какви умения предполага емоционалното ограмотяване?

4. Развитие способността на децата да интегрират емоциите си и чрез тях да придобиват нови знания и да обогатяват мисловните си процеси.

5. Как в ролите си на родители и учители да разпознаваме и генерираме емоции, които благоприятстват общия интелектуален и емоционален растеж на децата?

6. Кога емоционалната нишка в живота на детето започва да има значение и да дава отражение в училищния и семейния му живот. Фокусът и подкрепящата роля на значимите възрастни по пътя на израстване.

7. Повишаване емоционалната компетентност на децата като неизменна част от стандартното образование в училищата. Преосмисляне на спорадичните й прояви само при случаи с деца със специални образователни потребности.

8. Разликата между това да се възпитават емоции и това те да се използват като средство за възпитание.

9. Как децата да намерят най-благоприятния за тях начин, избягващ агресията и обвиненията, така че да дадат израз на вътрешния си емоционален свят ?

10. Как да възпитаме децата в успешно разчитане на емоцоналните сигнали, изразяване и управление на чувствата, умение за изслушване и емпатично общуване?

И други възможни въпроси Има ли нужда от промяна в образователната система, защо я искаме и може ли да има емоционален принос за децата ни? Предаване на добри техники и практики, служещи като добър инстументариум в процеса на емоционално образование.

Форум Пространство за общуване тази година ще се проведе на 30 ноември 2013 и е посветен на Емоционалното образование в България. Форумът е замислен като комбинация от лекции и практически срещи, представящи темите за ненасилствена комуникация, емпатия и емоционална грамотност.


468 ad